Park Palomar Blog

Park Palomar
244 Palomar Street,Chula Vista, CA 91911
• Phone: 619-426-8060 • Fax: 619-426-1973